دیشب

 دیشب خدا آروم صدام کرد و گفت:

 

+ خوابی؟

 

+ عشقت داره قربون یکی دیگه میره و تو خوابیدی؟

 

+ لبخندی زدم و گفتم:

 

+ خدا جونم این همون مخلوقیه که موقع آفریدنش به

  خودت "آفرین" گفتی

 خـــــــــواب

/ 0 نظر / 9 بازدید