# عشق

عشق

  سرزمین                      لحظه یعنی                                 بیداد عشق                                     من باختن                                                            عشق جان                                                                          یعنی زندگی                                                                               لیلی و قمار                                                                                  مجنون در                                  عشق یعنی...           شدن ساختن                                                                                   عشق دل                                                                                       یعنی کلبه                                                                           وامق و یعنی                                                                      عذرا عشق                                                              شدن من                                     عشق فردای                                یعنی کودک                          مسجد یعنی               الاقصی عشق /  من   عشق                                       آمیختن                                           افروختن یعنی                              به هم        عشق                             سوختن چشمهای                      یکجا                    یعنی                        کردن پر ز                 و غم                            دردهای             گریه خون/ درد                                                    بیشمار   عشق                                     من یعنی                             الاسرار کلبه                    مخزن ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید