# عشق

اعتراف

زیباترین نگاه، نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود   زیباترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی تو بود    زیباترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود  زیباترین انتظار ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 6 بازدید

عشق

  سرزمین                      لحظه یعنی                                 بیداد عشق                                     من باختن                                                            عشق جان                                                                          یعنی زندگی                                                                               لیلی و قمار                                                                                  مجنون در                                  عشق یعنی...           شدن ساختن                                                                                   عشق دل                                                                                       یعنی کلبه                                                                           وامق و یعنی                                                                      عذرا عشق                                                              شدن من                                     عشق فردای                                یعنی کودک                          مسجد یعنی               الاقصی عشق /  من   عشق                                       آمیختن                                           افروختن یعنی                              به هم        عشق                             سوختن چشمهای                      یکجا                    یعنی                        کردن پر ز                 و غم                            دردهای             گریه خون/ درد                                                    بیشمار   عشق                                     من یعنی                             الاسرار کلبه                    مخزن ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

دفترعشق

دفتر عشق   دفتر عشـــق که بسته شـددیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدمخونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونبه پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودبد جوری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

اشک

به کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.   به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.   به باد گفتم عشق چیست؟         وزید.   به پروانه گفتم عشق چیست؟    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید